Disclaimer

Privacyverklaring

APG respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn websites. Gegevens over uw bezoek aan onze websites gebruiken wij om onze communicatie over onze producten en diensten naar u te optimaliseren. We gebruiken cookies om bezoekers aan onze website te herkennen. We gebruiken deze cookies ook om informatie te verzamelen over het gedrag van bezoekers. De op deze wijze verzamelde bezoekersinformatie wordt met grote zorgvuldigheid behandeld. De gegevens worden in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) gebruikt.

E-mailberichten zijn vertrouwelijk

De informatie in een e-mailbericht en eventuele bijgevoegde bestanden is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Ontvangt u per abuis een e-mailbericht dat niet voor u bestemd is, dan verzoeken wij u per kerende e-mail contact op te nemen met de afzender. Verder verzoeken wij u in dat geval het ontvangen e-mailbericht te verwijderen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken. APG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige of ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor eventuele daarbij overgebrachte virussen.

Aanvaarding voorwaarden

Op de toegang tot en het gebruik van www.apg.nl/verantwoordbeleggen en www.apgverslagverantwoordbeleggen.nl zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing. APG behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op ieder gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Gebruik van de website

De website is uitsluitend bestemd voor het verstrekken van informatie aan de gebruiker. De inhoud van de website is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. Het kopiëren (op ander wijze dan via het downloaden van onze website), verveelvoudigen of verspreiden van software op welke wijze dan ook is uitdrukkelijk verboden.

Registratie

APG registreert bezoeken aan haar websites voor statistische doeleinden.

Afwijzing aansprakelijkheid

Hoewel APG zijn website met de grootst mogelijke zorg heeft samengesteld om ervoor te zorgen dat de beschikbare informatie op de website juist is, aanvaardt APG geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de inhoud van de websites, noch voor het gebruik en de interpretatie ervan. APG biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website. APG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het tijdelijk, permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van de website. APG is niet verantwoordelijk voor de informatie in banners en knoppen, noch voor de inhoud van websites van derden. Verwijzingen of koppelingen naar andere websites of bronnen die niet het eigendom van APG zijn, zijn uitsluitend opgenomen ter informatie van de gebruiker van de websites.

Toepasselijk recht

Op het gebruik van de websites en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.